Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Λεωφορεία

d1 kathgoria odhghshs sxolh odhgon ikarosd1e kathgoria odhghshs sxolh odhgon ikarosadeia odhghshs d sxolh odhgon ikarosadeia odhghshs de sxolh odhgon ikaros

 

Κατηγορίες διπλωμάτων Λεωφορείων

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την ηλικία του υποψήφιου για τις παραπάνω κατηγορίες είναι:

  • D1: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας του.
  • D: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει κλείσει το 24° έτος της ηλικίας του. ή 21 ΜΕ ΠΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ 95)

Άδεια οδήγησης κατηγορίας D μπορεί να χορηγηθεί σε υποψήφιο με συμπληρωμένο το 21° έτος της ηλικίας τους, εφόσον όμως κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών (Π.Ε.Ι.), το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.

Επίσης θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ.

Διάρκεια Μαθημάτων

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος διπλώματος άλλης κατηγορίας, η ελάχιστη διάρκεια μαθημάτων είναι:

  • Θεωρητικά μαθήματα: 15 ώρες
  • Πρακτικά μαθήματα: 15 ώρες

ΠΕΙ(Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας)

Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» :

      •  οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από 10-9-2008 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε από 10-9-2009 ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης. Οι εξαιρέσεις φαίνονται στη επισυναπτόμενη νομοθεσία.

Δεν απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα από Σχολή Οδηγών ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕΘΕΥΟ).

      •   οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες αντίστοιχα από 10-9-2013 και 10-9-2014  προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν :

   α) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

   β) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

   γ) Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)

Για οποιαδήποτε απορία σας, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!