Σχολές Οδηγών Ίκαρος

Φορτηγά

c1 kathgoria odhghshs sxolh odhgon ikarosc kathgoria odhghshs sxolh odhgon ikarosadeia odhghshs c1e sxolh odhgon ikarosadeia odhghshs ce sxolh odhgon ikaros

 

Κατηγορίες διπλωμάτων Φορτηγών

Προϋποθέσεις

  • Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδας (συμπεριλαμβάνονται και η Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
  • Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας, που να είναι σε ισχύ.
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις διανοητικής και σωματικής ικανότητας που απαιτούνται για την κατηγορία Γ.
  • Να επιτύχει στην θεωρητική και πρακτική εξέταση που θα γίνει μετά το πέρας της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Σχετικά με τα όρια ηλικίας του υποψήφιου και τις κατηγορίες για τις οποίες δύναται να εξεταστεί, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • C1: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.
  • C1E, C & CE: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας του. ή 18 ΜΕ ΠΕΙ (ΚΩΔΙΚΟΣ 95)

Εξαίρεση στα παραπάνω είναι οι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδίας ή Λιχτενστάιν. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι μπορούν να γίνουν κάτοχοι διπλώματος Γ κατηγορίας για όχημα οποιουδήποτε βάρους από το 18° έτος της ηλικίας τους.

Διάρκεια Μαθημάτων ΠΕΙ(Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας)

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος διπλώματος άλλης κατηγορίας, η ελάχιστη διάρκεια μαθημάτων είναι:

  • Θεωρητικά μαθήματα: 15 ώρες
  • Πρακτικά μαθήματα: 15 ώρες

ΠΕΙ(Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας)

    Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» :

      •  οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από 10-9-2008 προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε από 10-9-2009 ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης. Οι εξαιρέσεις φαίνονται στη επισυναπτόμενη νομοθεσία.

Δεν απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα από Σχολή Οδηγών ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕΘΕΥΟ).    

      •   οι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες αντίστοιχα από 10-9-2013 και 10-9-2014  προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν :

   α) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)

   β) Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

   γ) Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)

  

Για οποιαδήποτε απορία σας, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!